TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

08/06/2022

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích

Xem thêm >>

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN

08/06/2022

Khi công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi là người nộp hồ sơ) có nhu cầu đề nghị Cơ quan chức năng giải quyết thủ tục đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn thì phải đăng ký tài khoản (đối với các trường hợp chưa có tài khoản). Sau khi (1)đăng ký tài khoản thì thực hiện (2)đăng nhập, chọn (3)thủ tục, (4)nộp hồ sơ.

Xem thêm >>