HƯỚNG DẪN || Thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

03/07/2023

Căn cứ Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, ngày 29/05/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Xem thêm >>