Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (bổ sung, sửa đổi)

10/03/2017

Điều lệ Hội gồm Phần mở đầu, 8 chương, 25 Điều. Cụ thể: - Phần mở đầu - Chương I. Chức năng, nhiệm vụ (2 điều) - Chương II. Hội viên và tổ chức thành viên (6 điều) - Chương III. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và hệ thống tổ chức, cơ quan lãnh đạo các cấp Hội (10 điều) - Chương IV. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở (2 điều) - Chương V. Công tác kiểm tra, giám sát (1 điều) - Chương VI. Khen thưởng, kỷ luật (2 điều) - Chương VII. Tài chính của Hội (1 điều) - Chương VIII. Chấp hành Điều lệ Hội (1 điều)

Xem thêm >>