Chi tiết tin

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11

 
Địa chỉ: 181K đường Bình Thới quận 11
Điện thoại: 9 633 290 – 9 630 793

Chủ tịch: Chị Lê Thị Mỹ Duyên


Phó Chủ tịch: Chị Nguyễn Xuân Yến

                        
Tổ chức Hội: Đơn vị trực thuộc:

      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 9 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 14 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15 
      - BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 16
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Thiếc  
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Bình Thới
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Phú Thọ
      - BCH Hội Phụ nữ chợ Lãnh binh Thăng 
      - BCH Hội Phụ nữ Công an quận 11

Tổng số chi hội Phụ nữ:                             61
Tổng số tổ hội Phụ nữ:                              871
Tổng số hội viên:                                 46.711             
Tổng số Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên:         65.346
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan