Chi tiết tin

Hội LHPN Thành phố hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm

         Thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” giai đoạn 2017 – 2022, ngày 3 tháng 3 năm 2017, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai Kế hoạch hành động số 234/KH-ĐCT với 03 mục tiêu phấn đấu đến năm 2022: 80% cán bộ Hội các cấp được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực nhằm triển khai công tác và hỗ trợ phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; Có ít nhất 550.000 hội viên phụ nữ tham gia nuôi trồng và sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ ban đầu được tiếp cận, cung cấp kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và có cam kết thực hiện đúng, đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì mô hình về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

          Để triển khai thực hiện hiệu quả 03 mục tiêu của Kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chỉ đạo các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện  an toàn thực phẩm với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của hội viên, phụ nữ; Chú trọng hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, thực hiện Luật An toàn thực phẩm; Duy trì và nâng chất lượng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ cam kết thực hiện an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng đến đối tượng tiểu thương nhằm tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm tại các chợ; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện giám sát về an toàn thực phẩm.

          Với những nội dung hành động cụ thể của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trong triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” giai đoạn 2017 – 2022 sẽ góp phần nâng cao nhận thức kiến thức, hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe phụ nữ, trẻ em, giống nòi dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ./.
 
Nguyệt Ánh
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan