Hội thi "Công dân Thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023


            Hội thi do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

            - Thời gian: Từ 30/5 đến Tháng 9/2023, chia thành 02 vòng thi:
            + Cấp cơ sở: Hoàn thành trước 15/7
            + Cấp Thành phố: Tháng 9/2023
            - Nội dung:
            + Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn b ản của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới tám mươi năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ.
            + Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa di tích lịch sử văn hóa; các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc thành phố các loại hình nghệ thuật truyền thống nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn thành phố.
            - Giải thưởng:
            + 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng
            + 02 giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
            + 02 giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
            + 07 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải
            + 01 giải Clip Xuất sắc nhất: 3.000.000 đồng
            + 01 giải Tiết mục sáng tạo nghệ thuật ấn tượng nhất: 3.000.000 đồng
            + 01 giải đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở xuất sắc nhất: 3.000.000 đồng
           
+ 01 giải Cổ động viên: 2.000.000 đồng
Trích Kế hoạch 114-KH/BTGTU ngày 30/5/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
về tổ chức Hội thi "Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023