Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

        Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

      Theo đó, Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra), hoặc kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức đối với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính cá nhân, tổ chức theo cơ chế một dấu, một cửa liên thông; Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các công tác khác liên quan đến cải cách hành chính, công chức, công vụ.
      Đây là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố
 
Nguyệt Ánh
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan