Q. Bình Tân: Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

10/04/2017

Việc học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ Hội, hội viên phụ nữ thông qua Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”

Xem thêm >>