Tân Bình: Bế giảng Lớp sơ cấp chính trị năm 2017

26/05/2017

.Đây là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XI đã đề ra, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Hội..

Xem thêm >>