Chi tiết tin

Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

         Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã ban hành hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chuyên đề này.
        Theo đó, chuyên đề tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố, đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Cán bộ Hội theo dõi, ghi chép nội dung triển khai.
Cán bộ Hội theo dõi, ghi chép nội dung triển khai (Ảnh: Phương Trà)
 
          Để tổ chức thực hiện, triển khai chuyên đề, trong năm 2019, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề còn tồn tại liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề là “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Quy định 08-QĐi/ TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
            Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc trung ương tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Bí thư Trung ương thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương. Chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc “làm theo” ở chi bộ. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ, thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
             Lưu ý, công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019), 70 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận (1949-2019), 50 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng,  quét  sạch  chủ  nghĩa cá  nhân  (1969-2019).  Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề của năm.
 
Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan