Chi tiết tin

Các hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

          Đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX thông qua tại Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (NĐ) đủ điều kiện NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, trong đó:
  • Nam: đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi; trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi;
  • Nữ: đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi; trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi.
          Ngoài chế độ chính sách được hưởng theo NĐ, sẽ được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố, cụ thể:
  • Được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;
  • Được hỗ trợ thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng Bảo hiểm xã hội;
  • Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ thêm 1/2 (nửa) tháng tiền lương hiện hưởng.
           Các đối tượng quy định tại Điều 2 NĐ đủ điều kiện THÔI VIỆC NGAY, ngoài chế độ chính sách được hưởng theo được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố theo phương pháp tính như sau:
  • Được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;
  • Được hỗ trợ thêm 1.5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng Bảo hiểm xã hội.
            Ngoài ra, đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế theo NĐ) căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội, xem xét hưởng hỗ trợ thêm theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 1 của Nghị quyết số 25 này.
Phương Trà
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan