Chị 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐃𝐔𝐍𝐆 - "𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓫𝓪𝓸 𝓰𝓲𝓸̛̀ 𝓫𝓸̉ 𝓬𝓾𝓸̣̂𝓬"