Chi tiết tin

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH
Số:16 /HD-ĐCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 9năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III
 
Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; căn cứ Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015; Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp Hội tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Hướng dẫn các cấp Hội đánh giá kết quả và tác động của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ II (năm 2010) đến nay, gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; xác định phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phụ nữ và công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.
2. Biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI.
3. Rút ra được những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính.
4. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ HÌNH THỨC, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH
 
1. Những nội dung cần tập trung thực hiện từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III
1.1 Đẩy mạnh các phong trào thi đua và cuộc vận động
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự trọng- Tự tin- Trung hậu - Đảm đang” với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với đối tượng, đặc điểm vùng miền, điều kiện địa phương, đơn vị.
- Từ nay đến hết năm 2014 tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-ĐCT ngày 31/3/2014 của Đoàn Chủ tịch về việc Thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014; Hướng dẫn số 25/HD-ĐCT-TG ngày 05/11/2013 của Đoàn Chủ tịch về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội.
Từ tháng 1- 12/2015 phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III và thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày kỷ niệm lớn năm 2015 của Hội: Kỷ niệm 55 năm “Đội quân tóc dài”, 50 năm phong trào Phụ nữ “Ba đảm đang”, 85 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 201-2015. Chủ đề đợt thi đua là “Phụ nữ Việt Nam chủ động, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đánh giá kết quả đợt thi đua vào Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ III vào dịp đánh giá công tác Hội cuối năm 2015.
- Đẩy mạnh vận động hội viên phụ nữ tự giác thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tăng cường phát hiện, biểu dương các cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình hội viên, hộ gia đình, cán bộ Hội và các tập thể trong thực hiện cuộc vận động.
1.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị/Đại hội thi đua yêu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Hội về thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quy định về công tác thi đua khen thưởng của Hội (sửa đổi, bổ sung).
Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hội và phương tiện thông tin đại chúng về các điển hình tập thể, cá nhân tham dự hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III trên các lĩnh vực hoạt động, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
1.3 Quán triệt và triển khai có hiệu quả Luật thi đua, khen thưởng; những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội.
1.4 Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tập trung phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trong việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ, hội viên, phụ nữ và tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị Hội cấp trên khen thưởng xứng đáng.
1.5 Tổ chức một số sự kiện bên lề Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III (có kế hoạch cụ thể riêng)
2. Hình thức, thành phần, thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III
2.1 Cấp tỉnh/huyện/xã và tương đương:
- Hình thức tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến
- Thành phần và số lượng đại biểu: thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân cùng cấp, trong đó 70% là đại biểu là điển hình tiêu biểu và 30% là khách mời đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền các ban, ngành đoàn thể cùng cấp. Đại biểu điển hình tiêu biểu là đại diện các tập thể, cá nhân tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội, đặc biệt là trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.
- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, hoàn thành trước 30/3/2015.
2.2 Cấp Trung ương:
- Hình thức tổ chức: Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III.
- Thành phần và số lượng đại biểu: không quá 500 đại biểu (theo Hướng dẫn số 1700/HD-BTĐKT ngày 17/7/2014), trên cơ sở căn cứ tình hình và điều kiện kinh phí, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội LHPN Việt Nam quyết định số lượng đại biểu cho phù hợp, bao gồm: các nữ Anh hùng, đại diện tập thể nữ Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến, đảm bảo cân đối về số lượng, cơ cấu, đại diện các lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi…
- Thời gian tổ chức: 1-2 ngày, vào dịp 19/5/2015 (có kế hoạch cụ thể riêng).

3. Nội dung, chương trình Hội nghị điển hình tiên tiến/Đại hội:
 
- Khai mạc.
- Báo cáo đánh giá biểu dương phong trào thi đua yêu nước của cấp Hội giai đoạn 2010 - 2015 gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015- 2020. (Báo cáo phải nêu bật được những nét mới, sáng tạo, phương pháp, cách thức làm phù hợp, hiệu quả; những nhân tố điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động…góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. (Có thể báo cáo kết hợp với tài liệu hình ảnh trưng bày hoặc phim tư liệu minh họa).
- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân) (Cần chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, súc tích, nêu bật được việc làm điển hình, phương pháp, cách thức cải tiến, sáng tạo)
 
- Các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến
 
- Tổng kết, phát động thi đua giai đoạn 2015-2020 và bế mạc.
 
Căn cứ vào nội dung trên, các cấp Hội có thể có các hình thức tổ chức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. TW Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện. Giao Văn phòng đầu mối tham mưu triển khai các hoạt động; các ban, đơn vị TW Hội thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
2. Hội LHPN tỉnh/thành căn cứ hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch để chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của cấp mình. Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam căn cứ hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và sự chỉ đạo của cơ quan chủ quản để thực hiện phù hợp với đặc thù đơn vị.
3. Báo cáo đánh giá phong trào thi đua của Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị gửi Đoàn Chủ tịch TW Hội (qua Văn phòng) trước ngày 30/3/2015. Báo cáo tiến độ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp của địa phương, đơn vị đưa vào nội dung báo cáo hàng tháng.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc đề nghị thông tin kịp thời về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (qua Văn phòng TW Hội: ĐT: 043.9723009, Email: vanbanthidua@gmail.com).
 
Nơi nhận:                                                                                                                        
-Hội LHPN tỉnh/thành và đơn vị
-Thành viên HĐTĐKT TW Hội
-Ban TĐKT TW
-UBTW MTTQ VN
-Các ban, đơn vị TW Hội
-Lưu VT, TĐ
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
(đã ký) 
Hoàng Thị Ái NhiênÝ kiến bạn đọc
Tin liên quan