Cần Giờ: Triển khai học tập 02 tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

31/05/2017

Việc học tập nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, hội viên phụ nữ nội dung hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là việc làm cần thiết trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm >>

Tân Bình: Bế giảng Lớp sơ cấp chính trị năm 2017

26/05/2017

.Đây là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XI đã đề ra, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Hội..

Xem thêm >>