Tài liệu sinh hoạt hội viên, phụ nữ: Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII

16/04/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020); nhìn lại 35 năm đổi mới; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Xem thêm >>