Chi tiết tin

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 về chính sách hiệu quả chăn nuôi nông hộ gia đình năm 2015 – 2020

Trong đó:
1. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn:
a) Nội dung và mức hỗ trợ
Hỗ trợ một lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ không quá 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng)/1 người.
b) Điều kiện hưởng hỗ trợ
Để được hỗ trợ, người đi đào tạo, tập huấn phải bảo đảm các điều kiện:
- Đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở đối với khu vực miền núi hoặc Trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng; dưới 40 tuổi;
- Có nhu cầu, làm đơn và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
2. Hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc:
a) Nội dung và mức hỗ trợ
Hỗ trợ 1 lần đến 100% giá trị bình chứa Nitơ lỏng từ 1,0 đến 3,7 lít cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/1 bình/1 người.
b) Điều kiện hưởng hỗ trợ.
Để được hỗ trợ, người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc phải bảo đảm các điều kiện:
- Đã qua đào tạo, tập huấn có chứng chỉ; có nhu cầu, làm đơn đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận;
- Mua loại bình phù hợp quy định của địa phương và có cam kết bảo quản, sử dụng bình trong thời gian không ít hơn 5 năm.
 
Toàn văn Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan