Chi tiết tin

Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế - Hội LHPNTP trao vốn cho 125 thành viên nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm


               Sáng 13 và 14/4/2022 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế (CWED) - Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ vốn vay tại 03 điểm: xã Long Thới, Phước Kiển và Thị Trấn - huyện Nhà Bè cho 105 thành viên với tổng số tiền 3.950.000.000₫. Đây là 03 điểm tín dụng mới phát triển của (CWED).