Công văn số 4262/BHXH-CSYT về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

06/10/2016

<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ngày 28/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam( BHXH) đã ban hành công văn số 4262/ BHXH - CSYT nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ( BHYT).</span>

Xem thêm >>