Chi tiết tin

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-ĐCT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

 
KẾ HOẠCH 
Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ 
Thành phố Hồ Chí Minh đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-ĐCT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn Thành phố đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân nói chung, các tầng lớp phụ nữ nói riêng trong việc góp ý vào nội dung Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân.

2. Việc tổ chức hoạt động lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong việc tham gia xây dựng luật pháp – chính sách.

3. Các cấp Hội phổ biến những nội dung mới của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và các vấn đề trọng tâm xin ý kiến cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được thực hiện qua các hình thức phù hợp, công khai rộng rãi và dân chủ, khoa học, bảo đảm tiến bộ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp phụ nữ được tham gia góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

4. Các ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời để gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội cấp trên và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung

- Lấy ý kiến toàn bộ Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung; quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó tập trung góp ý sâu vào các nội dung trong Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này.

- Lấy ý kiến sâu vào các Điều, khoản có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và vấn đề về bình đẳng giới trong Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này.

2. Hình thức lấy ý kiến

- Việc lấy ý kiến được tổ chức chủ yếu theo hình thức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, trao đổi nhóm nhỏ (gọi chung là Hội nghị) phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quyết định phù hợp với nội dung góp ý và đối tượng tham gia.

- Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và các tài liệu được đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố (www.vpub.hochiminhcity.gov.vn), Sở Tư pháp (www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn) và trang tin điện tử của Hội LHPN Thành phố (www.phunu.hochiminhcity.gov.vn).

- Các cấp Hội tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp trực tiếp và bằng văn bản của các tầng lớp phụ nữ tại văn phòng làm việc của địa phương, đơn vị.

3. Đối tượng, thời gian lấy ý kiến

3.1. Đối với Hội LHPN Thành phố

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ tổ chức thực hiện kế hoạch, hướng dẫn Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức Hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến của cán bộ Hội chuyên trách và Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

- Tổ chức 01 cuộc Hội nghị góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong cán bộ, đảng viên, cán bộ phong trào của cơ quan Thành Hội, Báo Phụ nữ và Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố vào tuần thứ hai của tháng 3/2015.

- Phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Luật sư Đoàn Thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong thành viên nữ luật sư của Câu lạc bộ (Chiều ngày 07 tháng 3 năm 2015).

- Giao Trưởng, Phó các Ban và cán bộ phong trào Thành Hội tham dự các cuộc hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo Kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ 24 quận, huyện và Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố.

- Báo Phụ nữ Thành phố và Báo Phunuonline, website của Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố đăng tải toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải kịp thời các ý kiến góp ý dự thảo liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tổ chức, quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3.2. Đối với Hội LHPN 24 quận, huyện và Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố

- Tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tại cơ quan chuyên trách cấp quận, huyện và Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố từ ngày 9 đến 11 tháng 3 năm 2015 (01 cuộc/đơn vị).

- Hướng dẫn Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức Hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ trực tiếp tại các cuộc sinh hoạt Chi, tổ Hội Phụ nữ trong tuần đầu và tuần thứ hai của tháng 3/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hội LHPN Thành phố:

- Hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ 24 quận, huyện và Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến; báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp phụ nữ và các văn bản góp ý của các chuyên gia, luật sư, luật gia gửi về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (qua Ban Chính sách – Luật pháp) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (qua Ban Dân chủ – Pháp luật), Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 09 tháng 3 năm 2015 và trước ngày 30 tháng 3 năm 2015.

- Giao Ban Chính sách – Luật pháp tiếp nhận các vướng mắc, khó khăn và hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp phụ nữ đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

- Giao Ban Chính sách – Luật pháp làm đầu mối phối hợp với Ban Tuyên giáo và Văn phòng thực hiện báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp phụ nữ theo thời gian quy định.

2. Đối với Hội LHPN 24 quận, huyện và Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố: gửi Kế hoạch lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ với hình thức phù hợp và báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp phụ nữ của địa phương, đơn vị (theo đề cương phụ lục 3) về Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố (qua Ban Chính sách – Luật pháp theo địa chỉ mail bancslppnhcm@yahoo.com) trước ngày 08 tháng 3 năm 2015 và trước ngày 25 tháng 3 năm 2015.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đề nghị các Ban Thành Hội, các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ Hội LHPN 24 quận, huyện và Hội Phụ nữ 4 đơn vị Lực lượng Vũ trang Thành phố nghiêm túc triển khai kế hoạch này bảo đảm chất lượng, tiến độ.
 
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan