Chi tiết tin

Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

 Ngày 21/3/2014, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam ra hướng dẫn số 06/HD- ĐCT về thực hiện Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Sau đây là toàn văn Hướng dẫn:
 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
Số: 06/HD - ĐCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
 
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/1/2013 của Ban Chấp hành TW Hội về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Nghị quyết số 05/NQ-BCH của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động thể sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch cần đảm bảo yêu cầu các gia đình nhận thức được lợi ích của Cuộc vận động với gia đình mình; phát huy được tính chủ động, tự giác, giúp đỡ nhau của các gia đình; phát huy được tính sáng tạo của các cấp Hội và đảm bảo yêu cầu đánh giá được kết quả cụ thể.
3. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp để làm cơ sở triển khai và kiểm tra, đánh giá.

II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG TIÊU CHÍ

Thực hiện theo Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI và chỉ tiêu Nghị quyết số 03/NQ-BCH, ngày 18/1/2013 của Ban Chấp hành về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (theo nội dung tiêu chí đính kèm), cụ thể:
- 100% hộ gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; trong đó 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn 5 không, 3 sạch.
- Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động 100% hộ gia đình có phụ nữ nắm vững và thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động.
- Hàng năm, mỗi xã/phường phấn đấu tăng ít nhất 10 hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.
- Trong nhiệm kỳ, mỗi xã/phường thành lập/duy trì ít nhất 01 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” hoặc một loại mô hình khác phù hợp thực hiện Cuộc vận động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút sự tham gia của các thành viên trong gia đình.
- Mỗi tỉnh/thành hàng năm giới thiệu ít nhất 10 điển hình cá nhân, 10 điển hình tập thể tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương:
- Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, đạt các chỉ tiêu đề ra.
- Tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các tỉnh/thành khó khăn. Vận động các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động. Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước.
-Theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện tại các cấp Hội. Đánh giá việc triển khai Cuộc vận động trên phạm vi toàn quốc.
- Thẩm định các điển hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động và tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng cấp toàn quốc.
2. Cấp tỉnh
- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động tại địa phương.
- Căn cứ đặc điểm tình hình địa phương và chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương để ban hành văn bản/xây dựng hướng dẫn phù hợp với hội viên, phụ nữ ở địa phương.
- Báo cáo cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo địa phương về nhiệm vụ chỉ đạo của Hội thực hiện Cuộc vận động; khai thác nguồn lực hỗ trợ các cấp Hội địa phương.
- Chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức tuyên truyền, quán triệt giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích, nội dung và mối quan hệ tác động giữa các các tiêu chí của cuộc vận động để tự giác thực hiện đồng bộ 8 tiêu chí 5 không 3 sạch.
- Tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ hội cấp huyện và cơ sở nắm vững nội dung, cách thức thực hiện Cuộc vận động để tổ chức cho hộ gia đình tự đánh giá và vận động hội viên, phụ nữ tích cực, tự giác thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ các địa phương, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện các tiêu chí.
- Tổng hợp tình hình, thực trạng các hộ gia đình cần hỗ trợ theo các tiêu chí. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện tại các cấp Hội.
- Đánh giá việc triển khai Cuộc vận động theo hướng dẫn của Trung ương; theo nhiệm vụ của từng cấp.
- Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu điển hình; tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động.
3. Cấp huyện và xã: Cấp huyện có trách nhiệm cùng cấp xã tổ chức thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn
- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng, nội dung của Cuộc vận động đến cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương theo các nội dung cụ thể trong tài liệu tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (sách lật).
- Triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:
+ Hướng dẫn các hộ gia đình tự đánh giá các tiêu chí theo mẫu; cán bộ chi, tổ tổng hợpkết quả tự đánh giá của hội viên, phụ nữ; phân loại theo từng tiêu chí; xác định nguyên nhân.
+ Xây dựng kế hoạch phân công và đề ra biện pháp giúp đỡ các hộ chưa đạt các tiêu chí.
+ Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên; tổ chức và hướng dẫn tuyên truyền làm cho hội viên, phụ nữ hiểu được lợi ích của Cuộc vận động và vận động chị em cùng gia đình tự giác tham gia thực hiện Cuộc vận động.
+ Báo cáo và đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cùng phối hợp hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn trong quá trình triển khai Cuộc vận động.
+ Động viên, biểu dương và chia sẻ kinh nghiệm của các gia đình đã đạt gia đình 5 không, 3 sạch.
+ Cán bộ Hội gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Các ban, đơn vị TW Hội: Định kỳ 6 tháng, 1 năm có báo cáo đánh giá việc chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công (bao gồm cả đánh giá việc thực hiện mảng nhiệm vụ của TW Hội và các cấp Hội địa phương, đơn vị)
- Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị: Định kỳ 6 tháng, 1 năm có báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công ở mục 2 và danh sách điển hình tập thể, cá nhân thực hiện Cuộc vận động vào báo cáo định kỳ của tỉnh/thành, đơn vị;
Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị, Văn phòng và các ban, đơn vị TW Hội nghiên cứu, triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Uỷ viên ĐCT;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội LHPN các tỉnh/thành;
- Hội Phụ nữ Bộ Công an;
- Ban Công tác PN Quân đội;
- Nữ công Tổng LĐLĐ VN;
- Lưu VT, TH.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
(đã ký) 
Hoàng Thị Ái Nhiên
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan