Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân Thành phố

Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn là đối tượng được áp dụng Nghị quyết này, trên cơ sở:
  • Hiệu quả công việc được giao của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị.
  • Được cấp có thẩm quyền, là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  • Căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng năm, cơ quan sẽ thực hiện việc chi trả thu nhập tăng thêm sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức.
  • Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch.
Đối với người làm việc theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, thu nhập tăng thêm sẽ được chi theo quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở hướng dẫn của UBND Thành phố.
Mức chi trả thu nhập tăng thêm được thực hiện theo hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị. Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội. Tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ). Giai đoạn 2018 - 2020, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm thực hiện theo lộ trình:
  • Năm 2018: Tối đa là 0,6 lần.
  • Năm 2019: Tối đa là 1,2 lần.
  • Năm 2020: Tối đa là 1,8 lần.
Căn cứ hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa của từng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị là nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành./.
Phương Trà
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan