Chi tiết tin

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM THÀNH LẬP HỘI LHPN VN [20.10.1030 - 20.10.2020]


ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
(20/10/1930 - 20/10/2020)

         Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         I. NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG SỰ TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM.

1. Những mốc son tiền đề:

                Giai đoạn 1927 - 1930: Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là những người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn mong muốn được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu Pháp xâm lược Việt Nam, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du.
              Tiêu biểu trong giai đoạn này, cả nước có 5 nhóm phụ nữ yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Năm 1927, nhóm ba chị em Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia thanh niên Cách mạng đồng chí hội đã tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten gồm 30 chị vừa học nghề vừa học chữ. Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Huỳnh Thị Thuyên, Nguyễn Thị Quang Thái ở Huế tham gia Sinh hội đỏ ở trường Nữ học Đồng Khánh. Ở Triệu Phong (Quảng Trị) có nhóm các chị Hoàng Thị Ái, Lê Thị Quế tổ chức cửa hàng Hưng Nghiệp Hội Xã để làm tài chính cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ở Mỹ Tho, tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập ra Gánh hát Đồng nữ do cô giáo Trần Ngọc Viện (Ba Viện) phụ trách đã tập hợp 30 thiếu nữ là con em các gia đình yêu nước đi diễn lưu động những vở tuồng có nội dung tiến bộ qua nhiều tỉnh để vừa tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho quần chúng, vừa gây dựng tài chính cho Hội. Nhiều phụ nữ trong gánh hát sau nay trở thành đảng viên, cán bộ cách mạng.
             Năm 1928, do ảnh hưởng của phong trào Duy Tân và tiếp thu tư tưởng tiến bộ qua sách báo, xuất hiện nhiều phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ở Đà Nẵng, nhiều chị em tham gia tổ chức “Đà thành Nữ công học Hội”. Ở Nghệ An tổ chức “Phụ nữ đoàn” ngày càng phát triển. Riêng năm 1928 phát triển thêm được 50 người, chị Nguyễn Thị Minh Khai được cử làm Bí thư “Phụ nữ đoàn” và làm giao thông bí mật của liên tỉnh. Năm 1929, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An liên hệ với chị Nguyễn Thị Xân, Nguyễn Thị Thiu, Nguyễn Thị Nhuận thành lập tổ Phụ nữ giải phóng ở Vinh… Các tổ nhóm này vừa tham gia sinh hoạt vừa âm thầm tuyên truyền hoạt động cách mạng.
           Năm 1930: Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản từ ngày 6/1/1930 - 8/2/1930, bên cạnh Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình điều lệ tóm tắt của Đảng, Hội nghị còn quyết định thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo, trong đó có Hội phụ nữ Giải phóng.
          Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14-31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “Phụ nữ hiệp hội”. Đồng thời Trung ương Đảng đã đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
          Giai đoạn 1930 - 1936: Hoạt động của phong trào phụ nữ thời kỳ này có nhiều phương thức tổ chức thích hợp với chủ trương hoạt động bí mật của Đảng như Hội cấy, Hội gặt, Hội tương tế… Hình thức hoạt động này đã tập hợp được số đông phụ nữ tham gia và góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức đối với phụ nữ. Tổ chức “Phụ nữ Giải phóng” được hình thành năm 1930 - 1931 đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào cao trào đấu tranh cách mạng (điển hình là Xô viết Nghệ Tĩnh). Tổ chức đã tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, đòi cải thiện đời sống, chống áp bức của đế quốc phong kiến.
           Giai đoạn 1936 - 1939: Trước yêu cầu của cách mạng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8/1937 về công tác vận động phụ nữ đặt ra nhiệm vụ chống phát xít, chống chiến tranh bằng hình thức công khai, hợp pháp. Vì vậy, tổ chức cách mạng của phụ nữ được đổi thành Hội phụ nữ Dân chủ. Hội đã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về giải phóng phụ nữ, nam nữ bình đẳng và tổ chức các hoạt động gắn với tính chất ngành nghề của phụ nữ để đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi cho phụ nữ như: hội Ái hữu, hội Truyền bá quốc ngữ. Trong đấu tranh, phụ nữ công nhân các nhà máy đông nữ như Dệt Nam Định, Tơ Hải Phòng, Mỏ Quảng Ninh, Diêm Bến Thủy, Thuốc lá Sài Gòn, Gấm Thủ Dầu Một… đã nêu những tấm gương bền bỉ, kiên cường.
           Giai đoạn 1939 - 1941: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng chủ trương: “Vận động phụ nữ tổ chức các hội phụ nữ phản chiến, các hội cứu tế, bảo an… để giúp đỡ nhau, chống đế quốc chiến tranh, đòi hoà bình”. Để phù hợp với tình hình, Hội lấy tên là Hội phụ nữ Phản đế. Hội đã vận động chị em tham gia mít tinh, biểu tình, lập các hội cứu tế, bảo an, tham gia chống bắt lính với khẩu hiệu chống đế quốc chiến tranh, đòi hoà bình, đòi bồi thường chiến tranh. Phụ nữ thoát ly gia đình, tham gia hoạt động cách mạng ngày càng đông đảo, góp phần xây dựng lực lượng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đọan, các tầng lớp phụ nữ được tập hợp trong tổ chức “Hội phụ nữ phản đế”, thành viên của Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (năm 1939), và  “Đoàn phụ nữ cứu quốc”, thành viên của Mặt trận Việt Minh (năm 1941) để tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, tập hợp và xây lực lượng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
            Giai đoạn 1941 - 1945: Đoàn Phụ nữ Cứu quốc được thành lập ngày 16/6/1941. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Phụ nữ cứu quốc đã vận động các tầng lớp phụ nữ gia nhập Mặt trận Việt Minh, gia nhập các đoàn thể cứu quốc đánh Pháp, đuổi Nhật, xây dựng và bảo vệ cơ sở cách mạng. Phụ nữ là lực lượng hùng hậu, đóng góp lớn vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. Để gấp rút chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền, phụ nữ đã tích cực tham gia các phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật, phá kho thóc giải quyết nạn đói... Hội phụ nữ vận động các hội viên bí mật xây dựng và bảo vệ cơ sở cách mạng. Nhờ vậy, phong trào phụ nữ ngày càng lớn mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Hệ thống của Đoàn Phụ nữ Cứu quốc có 4 cấp: Ban Chấp hành từ cơ sở đến huyện, tỉnh, xứ. Cuối năm 1941 đồng chí Hoàng Ngân được giao nhiệm vụ Bí thư  Phụ vận xứ Bắc Bộ.

2. Tập hợp phụ nữ thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ đất nước

Giai đoạn 1946 - 1954: Kháng chiến chống thực dân Pháp

           Ngày 3/10/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký Nghị định cho phép thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội chính thức được thành lập gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức nòng cốt, hoạt động trong khuôn khổ là một tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ngày 20/10/1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm lễ ra mắt tại Quảng trường Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đồng chí Lê Thị Xuyến được cử làm Hội trưởng lâm thời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tên gọi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được duy trì cho đến ngày nay. Từ ngày 18 - 29/4/1950: Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ nhất được diễn ra tại Đại Từ, Thái Nguyên (Chiến khu Việt Bắc). Đoàn Phụ nữ Cứu quốc hợp nhất với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành một tổ chức Hội thống nhất lấy tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Lê Thị Xuyến được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
            Giai đoạn này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiều phong trào như: phụ nữ học cày bừa; phụ nữ tăng gia sản xuất đảm bảo cho bộ đội “ăn no đánh thắng”; mua công phiếu kháng chiến; “Diệt giặc dốt”; “diệt giặc đói”: “Đời sống mới”; tham gia Hội mẹ chiến sĩ… Trong 18 chiến dịch lớn của cả nước, phụ nữ đã đóng góp 9.578.000 ngày công. Cũng trong giai đoạn này, lực lượng phụ nữ tham gia dân quân du kích ngày càng nhiều. Tiêu biểu là đội “nữ du kích Hoàng Ngân” thu hút 7.365 chị em tham gia. Các chị đã cùng quân dân tỉnh Hưng Yên đánh hơn 1.000 trận, lập chiến công lẫy lừng. Phong trào nữ du kích Hoàng Ngân còn được Bộ Quốc phòng tổng kết kinh nghiệm và nhân rộng điển hình, phổ biến cho các tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và miền Bắc… Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, phụ nữ các dân tộc Tày, Thái, Mèo, Dao, Nùng, Hoa, Puộc, Xá… đã tham gia đông đảo. Chị em đã ngày đêm vượt suối, băng ngàn, làm mọi công việc vận chuyển, tiếp tế lương thực, đạn dược, tải thương, thổi cơm, đưa nước cho bộ đội, làm hầm, chữa cầu đường… Có thể nói, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã bằng mọi nỗ lực vận động chị em phụ nữ tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Giai đoạn 1954 - 1975: Kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam và xây dựng CNXH ở miền Bắc
           Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Nhằm tập hợp rộng rãi lực lượng cách mạng và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, Đại hội III của Đảng đã chủ trương phải xây dựng tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất ở miền Nam. Ngày 20/12/1960, tại vùng giải phóng ở xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập bao gồm đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị. Cùng với đó, ngày 8/3/1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với vai trò tập hợp phụ nữ miền Nam Việt Nam đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổ chức Hội phụ nữ hai miền Nam Bắc thực hiện những nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với từng miền và cùng hướng tới mục tiêu chung là đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Đồng thời, tổ chức Hội hai miền phát động phong trào riêng, có tác động lan tỏa và sâu rộng trong các cấp Hội phụ nữ.
           Tháng 3/1961, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội đã phát động phong trào thi đua “5 tốt” với các nội dung: Đoàn kết sản xuất, tiết kiệm tốt, chấp hành chính sách tốt, tham gia quản lý tốt, học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật tốt, xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt. Ngày 5/8/1964, Đế quốc Mỹ dựng lên cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, lấy cớ dùng không quân bắn phá miền Bắc.
           Trước tình hình đó, tháng 3/1965, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động phong trào “Ba đảm đang” với các nội dung: đảm đang sản xuất và công tác, đảm đang gia đình, đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Phong trào Ba đảm đang là bước phát triển mới của phong trào 5 tốt, trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 1965 - 1975, là một trong những phong trào thi đua có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời kì hiện đại, trở thành hoạt động nổi bật, tiêu biểu trong lịch sử tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và là bộ phận khăng khít của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Đại hội lần thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam (3/1965),
           Hội đã phát động phong trào thi đua “5 tốt” với nội dung: Đoàn kết đấu tranh chính trị, võ trang, binh vận tốt; Lao động sản xuất, tiết kiệm tốt; Chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh tốt; Học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn tốt; Rèn luyện tư cách đạo đức tốt.. Với phong trào “5 tốt”, hàng triệu hội viên phụ nữ giải phóng được tôi luyện trong phong trào đấu tranh với 3 mũi giáp công linh hoạt, được tổ chức chặt chẽ ở ba vùng chiến lược (nông thôn, đô thị, miền núi). Trên khắp miền Nam, phụ nữ giải phóng luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào đấu tranh chính trị trực diện, hình thành nên một “Đội quân tóc dài” hùng hậu, nổi tiếng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phụ nữ miền Nam đã anh dũng thi đua giết giặc, trong gian nan vẫn một lòng trung kiên, bất khuất. Thi đua với phụ nữ Nam bộ, những tấm gương phụ nữ miền Bắc anh dũng của Đại đội pháo nữ dân quân Ngư Thủy (Quảng Bình) bắn cháy liên tiếp 3 tàu chiến Mỹ hay của Trung đội nữ dân quân Hoằng Hải (Thanh Hóa) bắn rơi máy bay Mỹ… đã khẳng định trí tuệ, sáng tạo và tinh thần kiên cường, quật khởi của các tầng lớp phụ nữ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
            Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19/10/1966), Hồ Chủ tịch đánh giá: “Phong trào 5 tốt của phụ nữ miền Nam, phong trào Ba đảm đang của phụ nữ miền Bắc là phong trào yêu nước nồng nàn và rộng khắp, lôi cuốn đông đảo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của toàn dân”

3. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - phát triển và hội nhập

               Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể nhân dân, từ ngày 10-12/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp phụ nữ toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ trong cả nước trong một tổ chức là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
              Đến năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam. 
            Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày một lớn mạnh không ngừng, đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; kế thừa các thành quả to lớn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và chức năng đại diện của tổ chức Hội. Hội đã đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp; tập trung tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động xã hội, tích cực hội nhập quốc tế; chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng của phụ nữ, tạo động lực động viên đông đảo phụ nữ phát huy dân chủ, cần cù, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hưởng ứng phong trào thi đua và các cuộc vận động của đất nước, Hội vận động hội viên, phụ nữ trong cả nước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể liên quan tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ; có những đề xuất tham mưu chính sách, phát động nhiều phong trào góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và xây dựng đất nước. Hội đã đạt được những bước tiến dài trên con đường tạo lập vị thế bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam với việc Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ Nghị quyết 04 (năm 1993); Nghị quyết 11 (2007) và sự ra đời của Luật Bình đẳng giới, thực hiện chính sách thai sản cho phụ nữ, các quy định trong Bộ luật lao động liên quan đến lao động nữ…

4. Những dấu ấn đáng ghi nhớ trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội từ năm 1976 đến nay

 • ► Năm 1978: Phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 • ► Năm 1989: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”.

 • ► Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (1992): Tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”.

 • ► Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (19/5/1997): phát triển hai phong trào thi đua từ Đại hội VII thành phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”; Phong trào “Ngày tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo”; Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thực hiện trong nữ công nhân viên chức và người lao động;

 • ► Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (2002): tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 • ► Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (01/10/2007): tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Năm 2010, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

 • ► Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012) phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đồng thời triển khai sâu rộng 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và “Rèn luyện các phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017): Phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

          Có thể nói, trải qua lịch sử 90 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội trong nước đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hội cũng phát huy vai trò, mở rộng hợp tác, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, tích cực tham gia các cơ chế đa phương.

         II. NHỮNG THÀNH QUẢ NỔI BẬT CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ THAM GIA VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
           Để có được ngày Chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử, mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định không lúc nào bình lặng, là nơi đối đầu ác liệt nhất giữa ta và địch để giành thắng lợi và thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nhiệm vụ đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh chống mọi áp bức, bóc lột và khủng bố của kẻ địch, giành độc lập, tự do, hòa bình thống nhất cho Tổ quốc, trong từng giai đoạn, tiếp nối truyền thống của Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, Phụ nữ Thành phố đã tập hợp rất nhiều lực lượng giới nữ hăng hái tham gia, đảm đương, gánh vác những việc khó và đầy ý nghĩa. 
           Cuộc chiến cam go và gian khổ, trường kỳ kết thúc khi ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Nước mắt chan hòa trong niềm vui ngày đoàn tụ. Phụ nữ Thành phố vui mừng đón đoàn quân thắng trận trở về sau bao năm dài xa cách, cùng Nhân dân viết sang trang sử mới. Hơn ai hết, các chị đều thấu hiểu sự khó khăn khi giành lại nền độc lập của nước nhà, càng khó khăn hơn khi phải giữ gìn và xây dựng đất nước ngày một “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu. Xác định: “Non sông đất nước này từ nay là của ta. Chính quyền này do những người cùng chung gian khổ hy sinh đứng ra đảm đương, nhất định là chính quyền của nhân dân, vì nhân dân mà làm việc”, ngay từ những ngày đầu sau giải phóng, Phụ nữ Thành phố đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền cách mạng từ quận, huyện đến phường, xã, khóm, ấp; đoàn kết tương trợ, ổn định đời sống, an ninh trật tự; tham gia vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đó là: nạn chợ trời lũng đoạn, trộm cắp, lưu manh, mãi dâm, ăn xin, thiếu đói, thất nghiệp… Các tầng lớp phụ nữ Thành phố hăng hái tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chính sách; tổ chức cứu đói, làm vệ sinh đường phố, tổ chức mạng lưới phân phối lưu thông, nhanh chóng ổn định cuộc sống, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. Buông tay súng, nắm tay cày, những nữ nông dân ở ngoại thành cũng nhanh chóng tổ chức lại sản xuất để phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân.
          Thành tích nổi bật của phụ nữ trong những ngày Thành phố mới giải phóng là công tác cứu đói và phân phối lương thực thực phẩm. Với sự tháo vát, cán bộ Hội Phụ nữ Thành phố đã xông xáo đi tìm nguồn gạo, sâu sát với từng hộ dân để phát hiện những người thiếu đói, đưa gạo cứu trợ đến từng gia đình, ổn định tư tưởng Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân vào chính quyền cách mạng. Hội Phụ nữ Thành phố còn lãnh trách nhiệm xây dựng và hình thành mạng lưới phân phối gạo, thịt, rau, cá, bánh mì, thuốc men…, phục vụ hai bữa ăn cho đồng bào đến khắp các địa bàn trong Thành phố. 
           Với sự sâu sát, động viên, giải thích của cán bộ Hội, phong trào hồi hương lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới ngày càng thu hút nhiều cư dân Thành phố, chăm lo cho bà con đi xây dựng quê hương mới từng vật dụng sinh hoạt, thuốc men, đến tận nơi liên hệ giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nhiều nữ thanh Thành phố đã có mặt trong các Đội thanh niên xung kích làm nhiệm vụ khai hoang ở ngoại thành, nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành từ lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố và trở thành những cán bộ lãnh đạo, những nhà quản lý giỏi. Phụ nữ vùng giải phóng còn tham gia tháo gỡ bom mìn, làm thủy lợi, phục hồi sản xuất nông nghiệp, quyết tâm biến những bãi bom mìn thành đồng ruộng xanh tươi. Công tác cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh có sự tham gia đông đảo của lực lượng phụ nữ, cán bộ Hội tham gia tổ chức lại hệ thống các chợ, sắp xếp các ngành hàng, hướng dẫn tiểu thương mua ngay bán thật, ổn định giá cả thị trường. Hội còn tổ chức, hướng dẫn chị em chưa có việc làm tham gia sản xuất ngành hàng mây tre lá, may mặc, làm hàng mỹ nghệ xuất khẩu, tổ chức chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
            Điểm son của phong trào Phụ nữ Thành phố giai đoạn 1975 - 1985 là sự hình thành và phát triển hệ thống nhà trẻ trong chế độ mới. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của bà mẹ, trẻ em luôn được những cán bộ Hội Phụ nữ quan tâm, nhiều nhà trẻ xã hội chủ nghĩa được hình thành để chăm lo, giáo dục thế hệ mầm non của đất nước[1]. Có thể nói, thành tựu của hệ thống nhà trẻ Thành phố hôm nay có những viên gạch nền móng đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và ngành Bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Đó là niềm tự hào đối với phụ nữ Thành phố trong công cuộc góp phần cùng lãnh đạo, chính quyền Thành phố đem đến cho người dân một cuộc sống đầy tình yêu thương và trách nhiệm trong những năm đầu hòa bình đầy khó khăn và thử thách.
           Chuyển mình cùng bước tiến chung của cả nước, trải qua 10 năm đầu cam go và thử thách nối tiếp là gần 30 năm (1985 - 2015) kiên trì và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới từ sau Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống. Hòa vào công cuộc đổi mới đất nước, phát huy tính năng động, sáng tạo vốn có, Phụ nữ Thành phố càng có nhiều đóng góp xứng đáng vào thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, có tinh thần phấn đấu học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, có mặt hầu hết trên các lĩnh vực ngành nghề, quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội do Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động, góp tiếng nói chung trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. 
          Với các phong trào thi đua “Đổi mới tổ chức phong cách lao động - nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm”, chị em công nhân đã nỗ lực phấn đấu đưa xí nghiệp vào cơ chế làm ăn có hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm; chị em trong ngành y tế, giáo dục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nữ cán bộ công nhân viên chức phấn đấu thi đua nâng cao chất lượng công tác, học tập và rèn luyện. Chị em trí thức khoa học kỹ thuật có nhiều đề tài nghiên cứu và ứng dụng thành công vào đề tài sản xuất, phục vụ sức khỏe và đời sống…
          Bước đột phá của phong trào Phụ nữ Thành phố trong thời kỳ đổi mới là cuộc vận động Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình gắn với nhóm tín dụng tiết kiệm đã hỗ trợ, giúp đỡ cho phụ nữ có nguồn vốn sản xuất, giới thiệu việc làm thông qua dạy nghề, hướng nghiệp. Đã có rất nhiều hộ gia đình, từ chương trình hỗ trợ vốn vay tín dụng - tiết kiệm, phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”[2], xây dựng nhà vệ sinh hợp quy cách[3], hầm biogas cho các hộ chăn nuôi, tặng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa và các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm như giúp việc nhà, chăm sóc người cao tuổi, tổ xe ôm đưa đón học sinh... do Hội thực hiện, đã vươn lên, thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình; những mái nhà đơn sơ vách lá đã được xây dựng mới khang trang, chắc chắn, hỗ trợ có hiệu quả cho người dân trong việc chia sẻ công việc gia đình, dành nhiều thời gian chăm sóc, giáo dục con, học tập nâng cao trình độ học vấn, văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ. Từ phong trào, đã có nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất, ngành nghề do phụ nữ làm chủ được hình thành, tạo công ăn việc làm cho lao động nữ trong thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn, góp phần quan trọng trong việc tham gia cùng Thành phố thực hiện chương trình “xóa đói giảm nghèo” và xóa các nhà vệ sinh trên kênh rạch. Điều đáng tự hào của các cấp Hội Phụ nữ Thành phố là sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố đối với những phong trào do Hội phát động, đi đúng định hướng trong sự phát triển chung của Thành phố, từ đó, tạo điều kiện cho Hội vận động, tổ chức phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ngày một đi sâu vào các tầng lớp lao động nghèo, đồng thời hỗ trợ, bổ sung thêm 150 tỷ đồng cho Hội đưa vào nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
            Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố luôn nhạy bén, thích nghi với cái mới. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Hội càng có thêm động lực để cống hiến hết mình cho công cuộc chống đói nghèo và lạc hậu, xây dựng quê hương giàu đẹp. Bên cạnh tham gia cùng Thành phố giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, học nghề, việc làm, về vốn, Hội còn tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi, dạy con tốt; quan tâm xây dựng chuẩn mực người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức; kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa; có lòng nhân hậu”; tham gia bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thông qua các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Phụ nữ tài năng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lạo động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng, hình thành các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, các trung tâm hoạt động xã hội và sinh hoạt văn hóa của phụ nữ như: Báo Phụ nữ Thành phố, Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố, câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ, câu lạc bộ Nhà báo nữ, câu lạc bộ Nữ doanh nhân, câu lạc bộ Nữ nhiếp ảnh Hải Âu… Sự ra đời của Hội Phụ nữ từ thiện và các trung tâm trực thuộc Thành Hội: Trung tâm Bảo trợ các bà mẹ cô đơn, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình, Trung tâm Ánh Dương, Trung tâm tư vấn, giới thiệc việc làm,... đã đáp ứng phần nào nhu cầu nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần của phụ nữ Thành phố, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần rất lớn trong công tác can thiệp, giảm tác hại lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, hạn chế sự kỳ thị, xa lánh đối với các đối tượng dễ bị tổn thương, chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài,...
           Đặc biệt, trong giai đoạn 2005 - 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã có nhiều công trình thiết thực, đóng góp cùng Thành phố trong việc tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đó là: công trình Trạm y tế mang tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi với tổng kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng, trở thành cơ sở khám chữa bệnh khang trang, thuận tiện cho người dân đến khám, chữa bệnh, giảm bớt chi phí đi lại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho Nhân dân; công trình Xóa mù chữ cho 3.219 phụ nữ và trẻ em gái từ 15 đến 40 tuổi, trong đó có 2.128 người hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học; công trình xây dựng mới Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức phụ nữ, Nhà văn hóa Phụ nữ cơ sở 2, hệ thống Đào tạo trực tuyến Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố,... nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc một cách hiệu quả, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội. Công trình Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi với tổng mức đầu tư, xây dựng gần 10 tỷ đồng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố. Đó là sự thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, sự tri ân sâu sắc của phụ nữ thành phố đối với sự hy sinh cao cả của những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng đến lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay. 
          Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, phụ nữ Thành phố càng nhận thức rõ hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất của bản thân, sao cho vừa giữ được nét đẹp của truyền thống dân tộc, vừa hòa nhập vào nền kinh tế mở và văn hóa thế giới. Đặc biệt, năm 2007, Việt Nam gia nhập vào tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) đã mở ra nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức, đòi hỏi người phụ nữ phải thực sự bản lĩnh để đứng vững, nhất là đối với nữ doanh nghiệp. Kế thừa tinh thần tiến công cách mạng trong chiến tranh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã phát huy vai trò, tiềm năng, sự sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, cùng các tầng lớp nhân dân đã và đang có những đóng góp ngày càng to lớn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Với vốn tính cách năng động, sáng tạo, các nữ doanh nhân Thành phố không ngừng phát huy, tỏ rõ bản lĩnh, tài năng, sự nhạy bén với cái mới, lèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực vươn lên hòa nhập và phát triển. Đó là những nữ doanh nhân tài năng có thể kể đến như: chị Nguyễn Thị Huân (sản phẩm trứng Ba Huân), Lê Hải Liễu (gỗ Đức Thành), Mai Kiều Liên (sữa Vinamilk), Nguyễn Thị Cúc (HTX mây, tre, lá Ba Nhất), Cao Thị Ngọc Dung (PNJ), Nguyễn Thị Hạnh (Saigon Co.op)… đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế của Thành phố thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập thế giới và trở thành niềm tự hào của phụ nữ bởi ý chí tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên.
            Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ Thành phố càng tự hào khi có nhiều tấm gương Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, như Anh hùng lao động Trần Thị Ngọc Anh, Mai Kiều Liên, Đoàn Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hoa Lệ… Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động và trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ xuất sắc, những nữ vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia và quốc tế cùng những tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, giải thưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, giải thưởng Nguyễn Thị Định… 
            Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, phong trào phụ nữ và hoạt động trong Hội Phụ nữ các cấp đã có những chuyển biến tích cực; có sự đầu tư, có trọng tâm, trọng điểm trong từng hoạt động, đổi mới, nâng chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và phụ nữ các giới. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, thông qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”[4], “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào phong trào phụ nữ, hoạt động Hội, thật sự động viên, thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ Thành phố chủ động học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, ngoại ngữ, thể hiện sự năng động, tự tin, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng, du lịch, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao, phát triển cộng đồng …góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

        III. NHỮNG CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ TRONG THỜI GIAN TỚI
           1. Tiếp thực thực hiện các công trình, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố lần thứ X, hướng đến chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và
Đại hội Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027
* Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
              ► Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.
               ► Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.
* Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố lần thứ X
               ► Thực hiện bộ sách “85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”.
               ► Xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 (địa chỉ 188 - 192 - 194 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3).
              ► Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân lao động khu lưu trú, nhà trọ giai đoạn 2016 – 2021”.
              ► Xây dựng 300 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí “sạch ngõ” trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và tiêu chí tuyến đường “văn minh - mỹ quan đô thị”.
    ► Hỗ trợ thành lập được ít nhất 03 Hợp tác xã.
►►► Khâu đột phá: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở ►►►
    
         

          
2. Thực hiện các hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố  - Tiếp tục tổ chức các hoạt động thực hiện hiệu quả đợt thi đua 200 ngày và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 • ► Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư và Thông tri của Thành ủy, Kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ  2022-2027.

 • ► Tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 • ► Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 135.989 hành động của tập thể, cá nhân thuộc các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã đăng ký, nhằm tạo động lực phấn đấu thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề “An toàn cho phụ nữ và  trẻ em” cùng với đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: mô hình “Chiếc tủ yêu thương” tại xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh; “Vườn rau dinh dưỡng” tại Quận 2; “Phiên chợ 0 đồng” tại quận Bình Thạnh; “Cà phê tiếp sức” tại huyện Nhà Bè,...

 • ► Tiếp tục thực hiện hiệu quả công trình: “Hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tiếp cận đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thực hành tiết kiệm phù hợp”, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 1.000 hộ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2019 - 2020 của Thành phố. 

 • ► Nỗ lực cùng hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với  khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo, Hành động - Hiệu quả”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và cán bộ Hội cam kết không vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

 BAN TUYÊN  GIÁO THÀNH ỦY - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
 

[1] Từ 92 Ký nhi viện và Cô nhi viện trước ngày giải phóng, đến cuối năm 1976, Hội đã có 121 Nhà trẻ, thu nhận 5.020 cháu (từ 2 tháng tuổi đến 48 tháng tuổi) với 631 cô nuôi dạy trẻ. Đến năm 1985, toàn thành phố có 564 nhà trẻ, thu nhận 31.089 cháu, 4.850 cô nuôi dạy trẻ.
[2] Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo được Trung ương Hội phát động thực hiện năm 1995, đến nay, tuy Trung ương không còn thực hiện thì Hội Phụ nữ Thành phố vẫn tiếp tục duy trì vì phong trào có ý nghĩa và hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hội viên, phụ nữ còn khó khăn. Năm 2020 là năm thứ 25 của phong trào. Hàng năm, Ngày tiết kiệm phụ nữ nghèo hội thu được trên 4 tỷ đồng từ sự tiết kiệm của hội viên, phụ nữ toàn thành phố, giúp vốn cho hàng ngàn phụ nữ khó khăn làm kinh tế và nhận được sự đồng thuận rất lớn của hội viên phụ nữ.
[3] Nhà vệ sinh hợp quy cách là công trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ VII (2001 - 2006). Công trình nhằm góp phần cùng Thành phố thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, với tổng số 16.276 nhà vệ sinh hợp quy cách, đạt tỷ lệ 108,5% chỉ tiêu đề ra.
[4] Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí: 5 khôngkhông đói nghèo, không sinh con thứ 3, không có trẻ suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học, không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình; 3 sạchsạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan