Chi tiết tin

Công văn chỉ đạo triển khai sử dụng tài liệu sinh hoạt hội viên về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Thực hiện Công văn số 630/CV-ĐCT ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội triển khai sử dụng tài liệu sinh hoạt hội viên về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Nhằm triển khai nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn Thành phố. Hội LHPN Thành phố đã biên soạn và triển khai dưới dạng tờ rơi về nội dung cơ  bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi, tổ Hội.

Tài liệu đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan