Chi tiết tin

Chương tình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

 Ngày 12/7/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về phê duyệt Chương tình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Trong đó:

Mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, bình quân 1% năm;  bình quân thu nhập của hộ nghèo Thành phố vào năm 2020 tăng lên 3,5 lần so với năm 2011.

Đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo là hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố

Các chính sách hỗ trợ và giải pháp giảm nghèo:

+ Chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ

+ Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm (trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài)

+ Chinh sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

+ Chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

+ Chính sách hỗ trợ về giáo dục

+ Chính sách hỗ trợ nhà ở

+ Chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn nước sạch

+ Chính hỗ trợ tiếp cận thông tin

+ Chính sách trợ giúp pháp lý

+ Các chính sách hỗ trợ đảm bảo về trợ cấp xã hội

Quyết định số 3582/QĐ-UBND

Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan